Impresum

Heinze Gruppe GmbH
Eupener Str. 35
32051 Herford

Tel.: +49 (0) 5221-186-0
Fax: +49 (0) 5221-186-111

E-Mail: info_at_heinze-gruppe.de
Website: www.heinze-gruppe.de

Drejtor Menaxhues: Jörg Tilmes
Gjykata e Qarkut Bad Oeynhausen, HRB 12542, Steuer-Nr.: 324/5712/2488

Juridiksioni është Bad Oeynhausen.

Konceptimi dhe realizimi

www.creatives-at-work.de

Përjashtimi nga përgjegjësia

1. Përmbajtja e ofertës online
Heinze Gruppe nuk merr kurrfarë sigurie për aktualitetin, korrektësinë, plotësinë apo për kualitetin e informacioneve të paraqitura. Kërkesat për përgjegjësi kundër HeinzeGruppe, të cilat kanë të bëjnë me dëmet materiale apo ideore, të cilat janë shkaktuar nga shfrytëzimi apo mosshfrytëzimi i informacioneve të paraqitura gjegj. nga shfrytëzimi i gabuar dhe nga informacionet jo të plota, janë kërkesa që përjashtohen, nëse nga ana e Heinze Gruppe nuk eksiston ndonjë dëshmi e bazuar apo nëse nuk eksistonjnë borxhe të theksuara. Të gjitha ofertat mbesin të lira dhe të pa ndërlidhura. Heinze Gruppe mban qartë pjesë të faqeve apo të tërë ofertën pa pasur nevojë të ndryshoj ndonjë shpallje,ta përkufizoj, ta shlyej apo edhe ta ndërprej pjesërisht apo tërësisht publikimin e tyre.

2. Qortimet dhe Links
Nëse bëhen qortime direkte apo indirekte për faqet e huaja të internetit (“Links”), të cilat janë jashtë lëmisë së përgjegjësisë së Heinze Gruppe, do të mund të hyj në fuqi një obligim përgjegjësie vetëm nëse Heinze Gruppe ka njohuri për përmbajtjen dhe nëse është teknikisht e mundur dhe nëse do ishte kjo e besueshme, atëherë duhet penguar shfrytëzimin në rast se ka përmbajtje jashtë ligjore. Heinze Gruppe për këtë do shprehet qartë, se në kohen e vendosjes së Linkut faqet e linkuara do ishin të lira nga përmbajtjet ilegale. Heinze Gruppe nuk ka kurrfarë ndikimi në formimin aktual apo atë të ardhshëm dhe në përmbajtjen e faqeve të ndërlidhura/linkuara. Për këtë arsye Heinze Gruppe me këtë distancohet qartë nga të gjitha përmbajtjet e faqeve të linkuara/ndërlidhura,të cilat janë ndryshuara pas vendosjes së Linkut. Ky konstatim vlen për të gjitha Linket dhe qortimet që janë të vendosura në kuadër të ofertës vetanake në internet, ky konstatim vlen edhe për regjistrimet e huaja të cilat janë formuar nga Heinze Gruppe për diskutime dhe Mailinglista. Për përmbajtje ilegale, apo me të meta dhe për përmbajtje jo të plota e në veçanti për dëmet, nga të cilat dalin nga shfrytëzimi apo mosshfrytëzimi i këtyre informacioneve të ofruara përgjegjësinë e bart vetëm bartësi i faqës, nga e cila nuk është qortuar, por është qortuar ai që ka bërë publikimet.

3. Autori dhe e drejta e përcaktimit
Heinze Gruppe është e angazhuar që në të gjitha publikimet ti respektoj të drejtat e autorit për grafikat e përdorura, për dokumentet e tonit ,për sekuencat me video dhe për tekstet, për ti shfrytëzyar grafikat e vetformuara, për dokumentet e tonit, për konsekuensat me video dhe për tekstet apo të rikthehet në përdorim për grafikat, për dokumentet e tonit , për konsekuencat me video, dhe tekstet pa licencë. Të gjitha markat dhe shenjat e mallrave të cekura në kuadër të ofertës në internet dhe në rast se janë të mbrojtura nga një i treti iu nënshtrohen pa kufi përcaktimeve gjegjëse për të drejtat e përcaktimit dhe të drejtat e pronës për secilin pronar të regjistruar.Bazuar në vetë emërtimin e zbrazët nuk mund të mirret vendim , që të mos mbrohen të drejtat e shenjës së markës nga një i treti . Copyright për publikime, nga Heinze Gruppe objektet e vet formuara mbesin vetëm te Heinze Gruppe. Llojllojshmëria apo përdorimi i këtyre grafikave, dokumenteve të tonit, sekuencat me video ndhe tekste apo publikimi nuk lejohet pa miratimin e Heinze Gruppe.

4. Plotfuqia e këtij përjashtimi për përgjegjësi
Ky përjashtim nga përgjegjësia si pjesë e ofertës së internetit duhet marrë në konsideratë, nga e cila është qortuar në këtë faqe. Nëse disa pjesë apo formulime të këtij teksti nuk përputhen me rregullat në fuqi, atëherë pjesët tjera të dokumentit mbesin të paprekura në përmbajtjen dhe në vlerësimin e tyre.