Mbrojtja e të dhënave

Ne ju falënderojmë për interesin tuaj ndaj ndërmarrjes tonë dhe për produktet tona gjegjësisht shërbimeve tona.

Është dëshirë e jona, që kur ta vizitoni faqen tonë të internetit ju të ndjeheni të sigurt sa i përket të drejtës për mbrojtjen e të dhënave. Për ne është e natyrshme ti respektojmë kriteriet e ligjit federativ për mbrojtjen e të dhënave- (BDSG) si dhe ligjin për telemediat (TMG). Për ne është shumë e rëndësishme mbrojtja e të dhënave tuaja! Ju dëshironi të dini se kur dhe cilat të dhëna sa i përkat personit ne i përcaktojmë dhe se si i përdorim ne ato. Për këtë arsye ne kemi marrë masa teknike si dhe organizative, të cilat masa sigurojnë, që të respektohen nga ne dhe nga shërbyesit tanë ekstern rregullat për mbrojtjen e të dhënave, si dhe ne do ti sigurojmë që këtyre të dhënave do të ju përmbahemi.

Të dhënat që i referohen personit

Sipas § 3 paragrafi. 1 të ligjit mbi mbrojtjen e të dhënave (BDSG), të dhënat që i referohen personit janë të dhëna individuale për raporte personale të një personi të caktuar (gjegjës), raporte këto reale që lejojnë konkluzione për çështjet tuaja personale apo ekonomike. Këtu hyjnë për shembull të dhënat si emri,adresa, numri i telefonit, E-Mail-Adresa. Për shfrytëzimin e faqës tonë të internitit parimisht nuk është e nevojshme ti jepni të dhënat që i referohen personit. Vetëm në raste të caktuara na duhet emri dhe adresa e juaj si dhe të dhëna tjera , që ne pastaj të mund ti kryejmë shërbimet e dëshiruara.

Natyrisht se të dhënat tuaja na duhen gjithashtu për dërgimin e materialit të kërkuar informativ dhe për mallin e porositur si dhe për përgjigjjet e çështjeve tjera individuale. Nëse të dhënat që i referohen personit janë të nevojshme, këtë ju mund ta kuptoni këtë nga udhëzimet përkatëse.
Kur të përdoren shërbimet e ndërmarrjes sonë, atëherë do të regjistrohen parimisht vetëm ato të dhëna ,të cilat na nevojiten neve për kryerjen e shërbimeve tona.Nëse pastaj ne u kërkojmë juve të dhëna tjera, atëherë këtu ka të bëjë me informacione vullnetare. Përpunimi i të dhënave që i referohen personit shërbejnë ekskluzivisht për ti plotësuar shërbimet e kërkuara si dhe me të drejtë për ruajtjen e interesave vetanake të biznesit.

Personat nën 18 vjet të dhënat e tyre nuk mund të na i transmetojnë pa lejen e prindërve apo personit mbikëqyrës. Ne nuk kërkojmë kurrfarë të dhëna që i referohen personit nga fëmijët apo nga të rinjtë, ne nuk i mbledhim këto të dhëna si dhe nuk ia japim një të treti.

Qëllimi i përcaktimit dhe i detyrimit

Shprehimisht ne u bëjmë me dije, që tëdhënat tuaja që i referohen personit as nuk do të shiten te një i treti e as nuk do të tregtohen në ndonjë mënyrë tjetë.Gjithashtu edhe ndërmarrjet shërbyese të kontraktuara nga ne do të u përmbahen rregullave eksistuese që përcaktojnë ruajtjen e të dhënave.

Të dhënat tuaja që i referohen personit ne i përdorim për tju përgjigjur kërkesave tuaja, për ti përpunuar porositë e juaja apo për të ju mundësuar juve çasje në informacionet tona si dhe për të ju ofruar çasje për ofertat tona. Për ti mirëmbajtur marrëdhëniet tona me konsumatorin përveç kësaj mund të jetë e nevojshme, që me qëllim të zbatimit të kontratës ne apo ndërmarrjet shërbyese të kontraktuara nga ne të ju kontaktojmë juve.

Regjistrimi automatik i të dhënave dhe Cookies

Cookie Management

Gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit për arsye teknike dhe organizative do të regjistrohen të dhënat e mëposhtme: emrta e faqeve të hapura, Browseri i cili përdoret dhe sistemim i ndërmarrjes, data dhe ora e përdorimit,aparatura e përdorur IP-Adressa e përdorur në formë të shkurtuar si dhe emrat e të dhënave të marra.

Të dhënat tuaja që i referohen personit si dhe sfera e juaj private janë të mbrojtura në çdo kohë: vlerësimi i këtyre të dhënave teknike bëhet në mënyrë anonime dhe shërben ekskluzivisht për nevoja statike, për ta optimuar pandërprerë shfaqjen tone në internet edhe më tutje dhe për ti menaxhuar në mënyrë edhe më atraktive ofertat tona në internet. Regjistrimi i këtyre të dhënave anonime bëhet separat në sistemet e siguruara nga informacionet që i referohen personit.

Faqja jonë e internetit ndër të tjera e përdor Browserin tuaj sipas rivendosjes së tij. Cookies janë të dhëna tekste të vogla të cilat dërgohen nga një Webserver në Browserin e kompjuterit tuaj dhe regjistrohen në diskun e kompjuterit tuaj. Lidhur me këtë nuk do të regjistrohen të dhënat personale të shfrytëzuesit. Informacionet e regjistruara shërbejnë në atë mënyrë që kur ta vizitoni përsëri Webseitin tonë të ju njohim automatikisht si dhe shërben për të ju lehtësuar navigacionin. Cookies për shembull lejojnë që një Webseite të ju përshtatet interesave tuaja gjegjëse apo ta regjistroni fjalëkalimin tuaj, nëse ju dëshironi, që ju pastaj kur ta vizitoni përsëri faqen të mos e jepni patjetër fjalëkalimin.

Ju mund ta vëzhgoni webseitin tonë natyrisht edhe pa Cookies, nëse ju nuk dëshironi që ne përsëri ta njohim kopjuterin tuaj. Dhe kështu ju mund ta pengoni regjistrimin e Cookies diskun tuaj,ashtu që në kurdisjen e Browserit tuaj e zgjidhni "nuk e akceptojmë Cookies". Ne ju bëjmë me dije se nëse nuk e akceptoni Cookies, atëherë kjo mund të ndikoj në kufizimin e funksioneve për ofertat tona. Udhëzimet tjera rreth eleminimit të Cookies ju mund ti merrni nga udhëzimet e prodhuesit të Browserit.

Këtë webseit e përdor Google Analytics, një shërbim analitik i webit të Inc. („Google“). Google Analytics i përdor të ashtuquajturat. „Cookies“, të dhëna tekstesh të cilat regjistrohen në kompjuterin tuaj dhe të cilat nëpërmjet jush mundëson ta bëni analizën e shfrytëzimit të webseitit. Informacionet e dalura nëpërmjet Cookie për shfrytëzimin tuaj të kësaj webseite parimisht transmetohen në një Server të Googlet në SHBA dhe atje pastaj të regjistrohen. Në rast se aktivizohet anonimitetit i IP-i këtij webseiti atëherë, IP-Adresse juaj do të shkurtohet nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Europian apo me vendet tjera që kanë nënshkruar këtë kontratë të marrëveshjes rreth hapësirës ekonomike europiane. Vetëm në raste të veçanta mund të transmetohet IP-Adressa e juaj në një Server të Google në SHBA dhe pastaj atje edhe të shkurtohet. Me porosi të operatorit të kësaj webseite Google do ta shfrytëzoj këtë informacion,për ta vlerësuar shërbimin tuaj të webseites, për të grumbulluar raportet rreth aktiviteteve tuaja në webseit dhe për të mundë mundësuar edhe më tutje shfrytëzimin e webseitit dhe shfrytëzimin e internetit për shërbimet e ndërlidhura kunddrejtë operatorit të webseitit. IP-Adressa e juaj në kuadër të Google Analytics i cili transmetohet nga Browser i juaj nuk do ti bashkohet të dhënave të tjera. Ju mund ta pengoni regjistrimin e Cookies duke përdorur Browser-Software tuaj gjegjës;por ne ua bëjmë me dije se me këtë rast ju nuk mund ti shfrytëzoni plotësisht disa funksione të kësaj webseite.Përveç kësaj ju mund ti pengoni përpunimin e këtyre të dhënat të mledhura nga Cookie dhe për shfrytëzimin tuaj të webseitit(përfshirë IP-Adressen tuaj) në Google, ashtu që ju e instaloni në Linkun e disponueshëm siç vijon (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Browser-Plugin.

Informatat shtesë ju mund ti gjeni te http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de gjegjësisht. te http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informata trë përgjithshme për Google Analytics dhe për mbrojtjen e të dhënave). Ne ju sqarojmë se kjo webseite Google Analytics me Code „gaq._anonymizeIp();“ është zgjeruar për të garantuar përmbledhje anonime të IP-Adresave (të ashtuquajturat IP-Masking).

Masat e sigurisë teknike dhe organizative

Ne kemi marrë masa të sigurisë teknike dhe organizative për të siguruar dhe mbrojtur të dhënat tuaja që i referohen personit nga humbja, shkatërrimi ,manipulimi dhe nga ndonjë çasje e padrejtë. Bashkëpunëtorët tanë dhe gjithë pjesëtarët tjerë që marrin pjesë përpunimin e të dhënave janë të obliguar për çasje të besueshëm me të dhënat që i referohen personit sipas ligjit federativ për mbrojtjen e të dhënave.

Për tju shmangur keqpërdorimit të të dhënave nga një i treti, atëherë transmetimi i të dhënave personale bëhet duke i regjistruar dhe përpunuar në formë të mbyllur. Masat tona të sigurisë do të përpunohem në përputhje me zhvillimet e nevojshme teknologjike.

E drejta për informacion dhe e drejta për kundërshtim

Ju mund të merrni informacione çdo kohë për të dhënat e regjistruara nga ne lidhur me ju.

Mëtej ju mund të kërkoni çdo kohë rikthimin e pëlqimeve të miratuara nga ne për regjistrimin, përpunimin dhe për shfrytëzimin e të dhënave tuaja që i referohen personit.

Në rast nevoje për kontakt ju mund ti drejtohuni te kontraktuesi i cekur mëposhtë për mbrojtjen e të dhënave.

Tel.: +49 (0) 5221-186-0
Fax: +49 (0) 5221-186-111
Mail: datenschutz_at_heinze-gruppe.de

Pyetjet, komentet, ankesat

Nëse keni pyetje tjera rreth udhëzimeve tona për mbrojtjen e të dhënave dhe për përpunimin e të dhënave tuaja personale , atëherë drejtohuni direkt te kontraktuesi ynë për mbrojtjen e të dhënave.

Ndryshimi i të dhënave tona përcaktuese

Ne e mbajmë të drejtën ,që ti ndryshojmë masat tona të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave , nëse këto të dhëna janë të nevojshme për zhvillimin teknik. Në këto raste ne do ti përshtatim udhëzimet tona gjegjëse për mbrojtjen e të dhënave.Për këtë arsye ne ju lutemi që të ju përmbaheni sqarimeve tona për mbrojtjen e të dhënave sipas verzionit tone eksistues.